Súťaž je ukončená!

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže „Moja strecha je krajšia ako tvoja“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Wienerberger s.r.o., so sídlom: Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 (ďalej len „Organizátor súťaže" alebo „Wienerberger“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021.

3. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je marketingová propagácia Organizátora súťaže a získanie referencií striech od zákazníkov.

4. Výhra

Výhrou v Súťaži pre súťažné práce je finančná výhra od 100 EUR (slovom: sto eur) do 500 EUR (slovom päťsto eur). Výška výhry v Súťaži závisí od počtu získaných hlasov jednotlivých prihlásených prác vo verejnom hlasovaní na stránke www.najkrajsiastrecha.sk a posúdenia odbornej poroty v prípade remeselných prác. Výherné projekty v každej kategórii získajú nasledovnú finančnú výhru:
    1. miesto: 500 EUR
    2. miesto: 200 EUR
    3. miesto: 100 EUR
Výhrou v Súťaži pre hlasujúcich je 3x darčekový poukaz do NAY v hodnote 100 EUR (slovom: sto eur) pre náhodne vyžrebovaných hlasujúcich.

5. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť prihlásením súťažnej práce v troch (3) kategóriách (1. novostavba, 2. rekonštrukcia – majiteľ nehnuteľnosti, 3. remeselná práca – pokrývač) každá fyzická osoba, ktorá:
    – v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života,
    – má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
    – registruje stavbu postavenú na území Slovenskej republiky,
    – zaregistruje sa a prihlási prácu na schválenie (vyplní osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, priloží dokumentáciu zo stavby – fotka celého domu a fotka detailu strechy – a potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vyhodnotenia súťaže a kontaktovanie výhercu, súhlas s použitím fotiek na marketingové účely a čestné prehlásenie, že je vlastníkom nehnuteľnosti),
splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel;
a každá právnická osoba, ktorá:
    – má sídlo na území Slovenskej republiky,
    – registruje stavbu postavenú na území Slovenskej republiky,
    – je realizátorom remeselnej práce prihlasovanej do súťaže,
    – zaregistruje sa a prihlási prácu na schválenie (vyplní osobné údaje v rozsahu firma, kontaktná osoba, e-mail, telefónne číslo, priloží dokumentáciu zo stavby – fotka celého domu a fotka detailu strechy – – a potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vyhodnotenia súťaže a kontaktovanie výhercu, súhlas s použitím fotiek na marketingové účely a čestné prehlásenie, že je realizátorom strechy),
    – splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel;
(ďalej len „Účastník súťaže“ alebo „Prihlásený súťažiaci“) v súlade s bodom 6 týchto súťažných podmienok.

Do súťaže formou hlasovania sa môže zapojiť každá fyzická osoba raz za 24 hodín, ktorá:
    – v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života,
    – má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
    – splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel.
(ďalej len „Účastník súťaže“ alebo „Prihlásený hlasujúci“).

6. Zaradenie do Súťaže

Zaradenie do Súťaže prebieha v súlade s podmienkami Súťaže. Každá súťažná práca sa po prihlásení do súťaže preverí odborníkmi z technickej stránky:
    – či ide o šikmú strechu značky Tondach zhotovenú po 1.1.2018,
    – či boli použité materiály uvedené vo formulári.
Po splnení podmienok sa práca zverejní na webovej stránke www.najkrajsiastrecha.sk a bude možné za ňu hlasovať do 31. 3. 2021.
Do súťaže v kategórii „Remeselná práca“ je možné zapojiť sa viackrát, avšak len v prípade prihlásenia viacerých súťažných prác.
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci organizátora súťaže, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto súťaže, vrátane ich zamestnancov.
Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže Účastníkov súťaže, ktorí nesplnia podmienky súťaže podľa bodu 5, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

7. Výhercovia

Organizátor súťaže dňa 9. 4. 2021 vyhlási dvanástich (12) výhercov:
    – troch (3) výhercov z Prihlásených súťažiacich v kategórii „Novostavba“ výlučne podľa počtu hlasov,
    – troch (3) výhercov z Prihlásených súťažiacich v kategórii „Rekonštrukcia“ výlučne podľa počtu hlasov,
    – troch (3) výhercov z Prihlásených súťažiacich v kategórii „Remeselná práca“, ktorých zvolí odborná porota zo všetkých prihlásených projektov v tejto kategórii.
    – troch (3) výhercov z Prihlásených hlasujúcich náhodným žrebovaním pomocou webovej stránky www.commentpicker.com zo všetkých.
Vyhlásení výhercovia získajú výhru podľa bodu 8 týchto súťažných podmienok.

Každá realizácia v kategórii „Remeselná práca“ bude posudzovaná porotou podľa nasledovných kritérií:
    – odbornosť pokládky podľa platných predpisov a technologických podmienok spoločnosti Wienerberger vrátane použitia doplnkov Tondach,
    – celkový dojem z riešenia strechy v súvislosti so zasadením do krajiny.

Členovia odbornej poroty:
    Ing. Eduard Jamrich – predseda Cechu strechárov Slovenska
    Michal Surovčík – odborník na strechy, pokrývač
    Michal Dobrovodský – produktový manažér pre značku Tondach, Wienerberger
    Peter Šebeňa – Špecialista na školenia a reklamácie pre značku Tondach, Wienerberger
    Mária Klasová – marketingová koordinátorka Wienerberger

8. Odovzdanie výhry

Organizátor súťaže odovzdá výhercom nasledovné výhry:
    – 3 x darčekový poukaz do NAY v hodnote 100 EUR trom vyžrebovaným Prihláseným hlasujúcim
    – 3 x 500 EUR pre Prihlásených súťažiacich, ktorí získali prvé miesto v jednotlivých kategóriách,
    – 3 x 200 EUR pre Prihlásených súťažiacich, ktorí získali druhé miesto,
    – 3 x 100 EUR pre Prihlásených súťažiacich, ktorí získali tretie miesto.
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.

9. Odovzdanie výhry

Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do piatich (5) pracovných dní od zverejnenia výhercov na webovej stránke www.najkrajsiastrecha.sk prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré zadali v zmysle bodu 10 týchto súťažných podmienok a informuje ich o spôsobe odovzdania výhry.

Výhercovia sú v prípade nejednoznačnej identifikácie strechy povinný organizátorovi súťaže predložiť kópie nákupných dokladov spôsobom a v lehotách určenými organizátorom, inak účastník stráca nárok na okamžitú výhru.

V prípade, že výherca (Prihlásený hlasujúci) výhru odmietne, stráca na výhru nárok a Organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu.

V prípade, že výherca (Prihlásený súťažiaci) výhru odmietne, stráca na výhru nárok a výhercom sa stáva ďalší Prihlásený súťažiaci v poradí podľa počtu hlasov.

V prípade, že sa Organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať do desiatich (10) pracovných dní od zverejnenia výhercov prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a Organizátor súťaže je oprávnený stanoviť ďalšieho Prihláseného súťažiaceho alebo vyžrebovať ďalšieho Prihláseného hlasujúceho.

10. Osobné údaje

Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich spracúvané Organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
Kontakt na Organizátora súťaže a zodpovednú osobu vo veci ochrany osobných údajov je: info.sk@wienerberger.com.

Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov.

V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje Účastníkov súťaže uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže.

Účastník súťaže má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Účastník súťaže má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

11. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona.
Usporiadateľ pri výplate peňažných výhier vykoná zrážku dane z príjmov z čiastky prevyšujúcej 350,- EUR, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť výhercu považuje za vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu príjmu. Výhry, ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou, nepodliehajú povinnosti odvodu do zdravotného poistenia.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní na stránke www.najkrajsiastrecha.sk. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora súťaže konečné a záväzné.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka súťaže:
    – ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať;
    – ak jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet;
    – ak pri prihlásení súťažnej práce uvedie nepravdivé informácie – napr. o použitom materiáli alebo o čase realizácie.

Prihlásený súťažiaci súhlasí s tým, že jeho prihlásená práca vrátane poskytnutých údajov bude zverejnená na stránke www.najkrajsiastrecha.sk aj po ukončení súťaže v sekcii www.najkrajsiastrecha.sk/galeriastriech2020 a na stránke www.wienerberger.sk, na Facebooku Wienerberger Slovensko a Instagrame wienerbergersk.

Prihlásení súťažiaci zakliknutím súhlasu pri registrácii dávajú súhlas k nafoteniu stavby a použitiu fotografií na marketingové účely spoločnosti po vzájomnej dohode.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle týchto pravidiel.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou webovej stránky www.najkrajsiastrecha.sk.

Účasťou v Súťaži Účastník súťaže (Prihlásený súťažiaci aj Prihlásený hlasujúci) vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vzhľadom na opatrenia platné v Slovenskej republike, súvisiace so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, bude výhra odovzdaná výlučne v súlade s platnými opatreniami.

Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom 1. 2. 2021.