Pravidlá súťaže
„Moja strecha je krajšia ako tvoja"

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže „Moja strecha je krajšia ako tvoja" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Wienerberger s.r.o., so sídlom: Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 (ďalej len „Organizátor súťaže" alebo „Wienerberger").

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022.

3. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je marketingová propagácia Organizátora súťaže a získanie referencií striech od zákazníkov. Súťaž prebieha v 2 kategóriách:

I. Rodinný dom

II. Remeselná práca

4. Výhra

Výhrou v Súťaži pre zaregistrované práce je finančná výhra od 200 EUR (slovom: dvesto eur) do

1 000 EUR (slovom tisíc eur). Výška výhry v Súťaži závisí od náhodného vyžrebovania za účasti notára v prípade kategórie Rodinný dom a posúdenia odbornej poroty v prípade remeselných prác.

Výherné projekty v každej kategórii získajú nasledovnú finančnú výhru:

1. miesto: 1 000 EUR

2. miesto: 500 EUR

3. miesto: 200 EUR

5.Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť prihlásením súťažnej práce v dvoch (2) kategóriách:

I. rodinný dom

Prihlasovateľom je majiteľ nehnuteľnosti, teda každá fyzická osoba, ktorá:

a) v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života,

b) má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,

c) registruje stavbu postavenú na území Slovenskej republiky,

d) zaregistruje sa a prihlási prácu na schválenie (vyplní osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, priloží dokumentáciu zo stavby - fotka celého domu a fotka detailu strechy - a potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vyhodnotenia súťaže

a kontaktovanie výhercu, súhlas s použitím fotiek na marketingové účely a čestné prehlásenie, že je vlastníkom nehnuteľnosti),

e) splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel;

a

II. remeselná práca

Prihlasovateľom je realizačná firma / pokrývač, teda každá právnická osoba, ktorá:

a) má sídlo na území Slovenskej republiky,

b) registruje stavbu postavenú na území Slovenskej republiky,

c) je realizátorom remeselnej práce prihlasovanej do súťaže,

d) zaregistruje sa a prihlási prácu na schválenie (vyplní osobné údaje v rozsahu firma, kontaktná osoba, e-mail, telefónne číslo, priloží dokumentáciu zo stavby - fotka celého domu a fotka detailu strechy - a potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vyhodnotenia súťaže a kontaktovanie výhercu, súhlas s použitím fotiek na marketingové účely a čestné prehlásenie, že je realizátorom strechy),

e) splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel;

(ďalej len „Účastník súťaže" alebo „Prihlásený súťažiaci") v súlade s bodom 6 týchto súťažných podmienok.

6. Zaradenie do Súťaže

Zaradenie do Súťaže prebieha v súlade s podmienkami Súťaže.

Každá súťažná práca sa po prihlásení do Súťaže a pred uverejnením na webstránke najprv preverí odborníkmi Organizátora súťaže z technickej stránky:

a) či sa jedná o šikmú strechu značky Tondach zhotovenú po 1.1.2018,

b) či boli použité materiály uvedené vo formulári.

Po splnení podmienok sa práca zverejní na webovej stránke www.najkrajsiastrecha.sk.

Do súťaže v kategórii „Remeselná práca" sa môže Prihlasovateľ zapojiť viackrát, avšak s rôznymi súťažnými prácami. Počet prihlásených prác nie je v tejto kategórii limitovaný.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci organizátora súťaže, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto súťaže, vrátane ich zamestnancov.

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže Účastníkov súťaže, ktorí nesplnia podmienky súťaže podľa bodu 5, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

7. Žrebovanie výhry

Zo všetkých zaregistrovaných súťažiacich v kategórii „Rodinný dom" vyžrebuje Organizátor súťaže 3 výhercov za prítomnosti notára a osoby poverenej usporiadateľom najneskôr do 15.4.2022. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky tejto súťaže.

O priebehu a výsledku žrebovania bude spísaná notárska zápisnica.

Usporiadateľ zároveň vyžrebuje 2 náhradníkov v kategórii „Rodinný dom", ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami v prípade, ak nebude možné sa skontaktovať s výhercami do 2 pracovných dní od žrebovania telefonicky alebo mailom na ním uvedenej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle. Náhradníci budú informovaní o výhre rovnakým spôsobom ako výhercovia pôvodných výhier.

8. Výhercovia

Organizátor súťaže najneskôr dňa 15. 4. 2022 vyhlási šiestich (6) výhercov:

a) troch (3) náhodne vyžrebovaných výhercov z Prihlásených súťažiacich v kategórii „Rodinný dom" podľa bodu 9 týchto súťažných podmienok,

b) troch (3) výhercov z Prihlásených súťažiacich v kategórii „Remeselná práca", ktorých zvolí odborná porota zo všetkých prihlásených projektov v tejto kategórii.

Každá realizácia v kategórii „Remeselná práca" bude posudzovaná porotou podľa nasledovných kritérií:

a) odbornosť pokládky podľa platných predpisov a technologických podmienok spoločnosti Wienerberger vrátane použitia doplnkov Tondach,

b) celkový dojem z riešenia strechy v súvislosti so zasadením do krajiny.

Členovia odbornej poroty:

Ing. Eduard Jamrich - predseda Cechu strechárov Slovenska

Michal Surovčík - odborník na strechy, pokrývač

Michal Dobrovodský - produktový manažér pre značku Tondach, Wienerberger

Peter Šebeňa - špecialista na školenia a reklamácie pre značku Tondach, Wienerberger

Judit Šipekiová - marketingová manažérka Wienerberger

9. Odovzdanie výhry

Organizátor súťaže odovzdá výhercom nasledovné výhry:

a) 2 x 1 000 EUR pre Prihlásených súťažiacich, ktorí získali prvé miesto v jednotlivých kategóriách,

b) 2 x 500 EUR pre Prihlásených súťažiacich, ktorí získali druhé miesto v jednotlivých kategóriách,

c) 2 x 200 EUR pre Prihlásených súťažiacich, ktorí získali tretie miesto v jednotlivých kategóriách.

Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do piatich (5) pracovných dní od zverejnenia výhercov na webovej stránke www.najkrajsiastrecha.sk prostredníctvom telefónneho čísla alebo emailového konta, ktoré zadali v zmysle bodu 10 týchto súťažných podmienok a informuje ich o spôsobe odovzdania výhry.

Výhercovia sú v prípade nejednoznačnej identifikácie strechy povinný organizátorovi súťaže predložiť kópie nákupných dokladov spôsobom a v lehotách určenými organizátorom, inak účastník stráca

nárok na okamžitú výhru.

V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a Organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu.

V prípade, že sa Organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať do desiatich (10) pracovných dní od zverejnenia výhercov prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a Organizátor súťaže je oprávnený stanoviť ďalšieho Prihláseného súťažiaceho alebo vyžrebovať ďalšieho Prihláseného hlasujúceho.

10. Ochrana osobných údajov

Na účely zabezpečenia vykonania Súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich spracúvané Organizátorom súťaže ako Prevádzkovateľom.

Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov tvorí prílohu č.1 Pravidiel súťaže.

11. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona.

Usporiadateľ pri výplate peňažných výhier vykoná zrážku dane z v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť výhercu považuje za vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu príjmu. Výhry, ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou, nepodliehajú povinnosti odvodu do zdravotného poistenia.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní na stránke www.najkrajsiastrecha.sk. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora súťaže konečné a záväzné.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka súťaže:

a) ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať;

b) ak jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet;

c) ak pri prihlásení súťažnej práce uvedie nepravdivé informácie - napr. o použitom materiáli alebo o čase realizácie.

Prihlásený súťažiaci súhlasí s tým, že jeho prihlásená práca vrátane poskytnutých údajov bude zverejnená na stránke www.najkrajsiastrecha.sk aj po ukončení súťaže v sekcii www.najkrajsiastrecha.sk/galeriastriech2020 a na stránke www.wienerberger.sk, na Facebooku Wienerberger Slovensko a Instagrame wienerbergersk.

Prihlásení súťažiaci zakliknutím súhlasu pri registrácii dávajú súhlas k nafoteniu stavby a použitiu fotografií na marketingové účely spoločnosti po vzájomnej dohode.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle týchto pravidiel.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou webovej

stránky www.najkrajsiastrecha.sk.

Účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vzhľadom na opatrenia platné v Slovenskej republike, súvisiace so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, bude výhra odovzdaná výlučne v súlade s platnými opatreniami.

Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom 1. 2. 2022.